Polityka prywatności

Polityka prywatności:
 
Szanując prawo do prywatności osób, których dane dotyczą zapewniamy zgodności procesu przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa.
 
Administrator Danych
 
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych w zależności od podmiotu, z którym łączą Panią lub Pana (lub Pani/ Pana pracodawcę) relacje biznesowe jest Fundacja Pro Akademika z siedzibą w Warszawie przy ul. Chodakowska 19/31 (03-815), KRS: 0000373346, NIP: 1132841719, REGON, 14314935200000 (w skrócie: Fundacja Pro Akademika).
 
Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych
 
Z administratorem danych można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@fundusz-talenty.pl.
 
Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Zawarcie i wykonanie umowy ze Stypendystą lub kontrahentem
art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO Przez czas trwania umowy a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających.
Administrator w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami/ współpracownikami klientów i kontrahentów.

Rozpatrywanie skarg i reklamacji
art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO Przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.
Administrator w związku z rozpatrywaniem reklamacji skontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami/ współpracownikami klientów.

Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami prawnymi
art. 6 ust. 1 lit. lit. f RODO Przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń.
Administrator w związku z dochodzeniem roszczeń lub obrony przed roszczeniami prawnymi w uzasadnionym celu może przetwarzać dane pracowników/ współpracowników klientów lub kontrahentów.

Archiwizowanie dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO Przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń.

Prowadzenie statystyk
Art. 6 ust. 1 lit f RODO
Przez czas kiedy mamy inną, dodatkową podstawę prawną przetwarzania. Nie przechowujemy danych osobowych wyłącznie dla celów statystycznych.
Posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez Administratora działań pozwala na usprawnienie prowadzonej działalności

Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy,
w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód.Do czasu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcecie pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach.
Administrator bez dodatkowej zgody osoby, której dane dotyczą może przechowywać dane kandydatów do pracy, którzy nie zostali zatrudnieni jeszcze do 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji jako uzasadniony cel administratora z uwagi, iż zatrudniony pracownik może nie sprawdzić się na stanowisku pracy lub może zrezygnować.

Zarządzanie zasobami ludzkimi – pracownikami i współpracownikami
Art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b, lit. c oraz lit. f RODO
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe przez lat 50, w niektórych przypadkach w nawiązaniu do ostatniej nowelizacji, przez lat 10. Jeśli okres przechowywania wybranych dokumentów jest krótszy administrator będzie przestrzegał tego krótszego terminu. W przypadku umów cywilnoprawnych umowy te będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z nich roszczeń.
W ramach prawnie uzasadnionych celów administrator może przetwarzać dane pracowników w ramach prowadzonego monitoringu wizyjnego w celach bezpieczeństwa, czy wydawania identyfikatorów w ramach kontroli dostępu. Wizerunek administrator wykorzystuje jedynie na podstawie zgody pracownika/ współpracownika.

Okres przechowywania dokumentów:
 
Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze niż okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te będziemy przechowywać przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych, a więc przez 5 lat od czasu zakończenia roku w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.
 
Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze niż okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te będziemy przechowywać przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych, a więc przez 5 lat od czasu zakończenia roku w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.
 
Komunikacja w zakresie marketingu bezpośredniego:
 
Jeżeli przetwarzamy dane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej dla celów marketingowych szczególnymi podstawami prawnymi przetwarzania są:
●      art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.) jeżeli zgodzisz się otrzymywać informacje z wykorzystaniem maila;
●      art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.) jeżeli zgodzisz się otrzymywać informacje z wykorzystaniem numeru telefonu;
 
Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom np.:
 
●      podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
●      bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
●      organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
●      podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność, podmiotom audytującym naszą działalność, podmiotom świadczącym usługi ochrony, a w przypadku zgłoszeń działania niepożądanego leku oraz zastosowania leku w ciąży podmiotom wspierającym przyjmowanie zgłoszeń.
 
 
Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych
 
Osoba, której dane są przetwarzane przez administratora ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, czyli poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO/GDPR), którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
Nadto, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi
 
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów dotyczących stypendium i rozliczenia prowadzonej działalności oraz w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 
Na podstawie Państwa danych osobowych nie są podejmowane decyzję opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym nie są podejmowane profilowanie.
 
Przekazywanie danych do państw trzecich
 
Dane osobowe nie będa przekazywane do Państw z poza EOG.
 
Polityka plików cookies
 
Pliki cookies („Ciasteczka”) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu podczas gdy odwiedzasz strony WWW w sieci Internet.
 
Cel dla którego pliki cookies są wykorzystywane
 
Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
 
Do czego używamy plików cookies
Stosujemy pliki cookies, aby:
●      dostosowywać treści naszych stron do potrzeb użytkowników;
●      optymalizować korzystanie z serwisów internetowych i aplikacji;
●      utrzymywać sesję użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;
●      zbierać dane na temat użycia strony internetowej, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób osoby odwiedzające z niej korzystają, co pozwala ulepszać jej strukturę, nawigację oraz zawartość;
●      wyświetlać informacje w taki sposób, by uniknąć wielokrotnej prezentacji tych samych treści temu samemu użytkownikowi oraz by prezentować treści w sposób uwzględniający zainteresowania użytkownika;
●      docierać do użytkownika z treściami reklamowymi emitowanymi poprzez partnerskie systemy poza stronami i aplikacjami
●      wspierać Użytkowników i zagwarantować im bezpieczeństwo podczas przeglądania stron dzięki wykorzystaniu mechanizmów zapobiegających nadużyciom w serwisach oraz możliwość szybkiego kontaktu za pomocą funkcji live chat.
 
Stosujemy dwa rodzaj plików:
●      sesyjne – pliki cookie pozwalające zapamiętać dokonane wybory, używane m.in. przy logowaniu. Pozostają one w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
●      stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.
 
Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:
●      niezbędne do działania usługi i aplikacji – umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
●      pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
●      wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
●      funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu np. w zakresie wybranego języka lub regionu z którego pochodzi, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
●      reklamowe – umożliwiające dostarczanie treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań;
●      statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.
 
W jaki sposób zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookies
 
Zazwyczaj oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym, czyli tym z którego faktycznie korzystasz. Tym samy, poprzez ustawienia oprogramowania wyraża zgodę na wykorzystanie plików cookies w wyżej wskazanym zakresie i celach. Zgodę można w każdej chwili wycofać poprzez zmianę ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że wyżej wymienione informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w urządzeniu końcowym.
 
Z poziomu przeglądarki internetowej z której Użytkownik korzysta możliwe jest samodzielne zarządzanie plikami cookies, czyli czynności typu:
●      zaakceptowanie obsługi cookies, co pozwala na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
●      zarządzanie plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych witryn;
●      określanie ustawień dla różnych typów plików cookies, na przykład akceptowania plików stałych albo sesyjnych itp.;
●      blokowania lub usuwania cookies.
 
Informujemy, że ograniczenie bądź wyłączenie stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na uniemożliwienie korzystania z niektórych funkcjonalności dostępnych w naszych serwisach.

Używamy plików cookies w celach analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Szczegóły: polityka prywatności.

Akceptuję